Regulamin sklepu Christmas Decorators

Regulamin sklepu internetowego Christmas Decorators

1.Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Konto – konto w Sklepie internetowym, utworzone przez Klienta który zamierza zawrzeć z Wonderful Lighting Sp. z o.o. w formie elektronicznej umowę o współpracy (Konto Instalatora) lub Klienta niezawierającego takiej umowy, a wyłącznie zamierzającego dokonywać zakupów w Sklepie internetowym (Konto Użytkownika Detalicznego),
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Christmas Decorators;
 6. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.christmasdecorators.pl/sklep, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Wonderful Lighting Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 11. Wonderful Lighting Sp. z o.o.- Wonderful Lighting Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni (kod pocztowy 81-506), ul. Stryjska 24, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000614792, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługująca się nadanym jej numerem identyfikacji podatkowej (NIP): 9512412176 oraz numerem REGON: 364312163, o kapitale zakładowym 100.000 zł, w całości opłaconym
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.


2.Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.christmasdecorators.pl/sklep i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Sklep internetowy, działający pod adresem: www.christmasdecorators.pl/sklep, prowadzony jest przez Wonderful Lighting Sp. z o.o.
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  • warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
  • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.
 4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • Chrome w wersji 31 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript,
  • Mozilla Firefox w wersji 31 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript,
  • MS Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript,
  • Microsoft Edge w wersji 12 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript,
  • Opera w wersji 31 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript,
  • Safari w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript,
  • minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
 5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Wonderful Lighting Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość
 6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.christmasdecorators.pl/sklep oraz zapisać jego treść i sporządzić wydruk.

3.Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 2. Klient zobowiązany jest do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4.Procedura tworzenia i korzystania z Konta w Sklepie.

 1. Klient, który zamierza zawrzeć z Wonderful Lighting Sp. z o.o. w formie elektronicznej umowę o współpracy w zakresie świadczenia usług marketingowych i instalacyjnych, może utworzyć Konto Instalatora, wypełniając w Sklepie internetowym formularz rejestracyjny i podając obligatoryjnie:
  • wskazać czy chce otrzymywać faktury krajowe, wspólnotowe lub eksportowe (jeśli rejestruje się jako osoba prowadząca działalność gospodarczą),
  • nazwę firmy (jeśli rejestruje się jako osoba prowadząca działalność gospodarczą),
  • NIP (jeśli rejestruje się jako osoba prowadząca działalność gospodarczą),
  • imię,
  • nazwisko,
  • ulicę i numer domu oraz lokalu,
  • kod pocztowy,
  • miejscowość,
  • kraj,
  • numer telefonu,
  • adres e-mail,
  • login i hasło
 2. Ponadto rejestrując Konto Instalatora, Klient musi:
  • zaakceptować Regulamin i Politykę prywatności,
  • przeczytać i zaakceptować warunki umowy instalatorskiej (umowy o współpracy w zakresie świadczenia usług marketingowych i instalacyjnych),
 3. Przy rejestracji Konta Instalatora, Klient może:

  • wprowadzić opis swojej działalności,
  • załączyć wybrane przez siebie pliki,
  • podać inny adres korespondencyjny,
  • wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera w formie e-mail,
  • wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera w formie SMS,
  • wyrazić zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.
 4. Przed zarejestrowaniem Konta Instalatora wymagana może być weryfikacja (za pomocą SMS lub innego kanału wybranego przez Wonderful Lighting sp. z o.o.).
 5. Konto Instalatora zapewnia Klientowi szereg funkcjonalności Sklepu, a przede wszystkim:
  • możliwość składania zamówień bez każdorazowego podawania danych Klienta,
  • przeglądania historii zamówień,
  • przesyłania do Wonderful Lighting sp. z o.o. dokumentów w formie elektronicznej,
  • możliwość wyszukiwania produktów, możliwość korzystania z rabatów (jeżeli przysługują),

  • możliwość składania reklamacji,
  • możliwość zgłoszenia zwrotu towarów,

  • możliwość zgłoszenia udziału w akcjach i konkursach.
 6. Klient, niezawierającego umowy o współpracy w zakresie świadczenia usług marketingowych i instalacyjnych, a wyłącznie zamierzający dokonywać zakupów w Sklepie internetowym, może utworzyć Konto Użytkownika Detalicznego, wypełniając w Sklepie internetowym formularz rejestracyjny i podając obligatoryjnie:
  • wskazać czy chce otrzymywać faktury krajowe, wspólnotowe lub eksportowe (jeśli rejestruje się jako osoba prowadząca działalność gospodarczą),
  • nazwę firmy (jeśli rejestruje się jako osoba prowadząca działalność gospodarczą), NIP (jeśli rejestruje się jako osoba prowadząca działalność gospodarczą),
  • wprowadzić opis swojej działalności (jeśli rejestruje się jako osoba prowadząca działalność gospodarczą),
  • załączyć wybrane przez siebie pliki (jeśli rejestruje się jako osoba prowadząca działalność gospodarczą),
  • imię, nazwisko, ulicę i numer domu oraz lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, numer telefonu, adres e-mail, login i hasło.
 7. Ponadto rejestrując Konto Użytkownika Detalicznego, Klient musi:
  • zaakceptować Regulamin i Politykę prywatności,
 8. Przy rejestracji Konta Użytkownika Detalicznego, Klient może:
  • podać inny adres korespondencyjny,
  • wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera w formie e-mail,
  • wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera w formie SMS,
  • wyrazić zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.
 9. Przed zarejestrowaniem Konta Użytkownika Detalicznego wymagana może być weryfikacja (za pomocą SMS lub innego kanału wybranego przez Wonderful Lighting sp. z o.o.).
 10. Konto Użytkownika Detalicznego zapewnia Klientowi szereg funkcjonalności Sklepu, a przede wszystkim:
  • możliwość składania zamówień bez każdorazowego podawania danych Klienta,
  • przeglądania historii zamówień,
  • przesyłania do Wonderful Lighting sp. z o.o. dokumentów w formie elektronicznej,
  • możliwość wyszukiwania produktów, możliwość korzystania z rabatów (jeżeli przysługują),

  • możliwość składania reklamacji,
  • możliwość zgłoszenia zwrotu towarów,
  • możliwość zgłoszenia udziału w akcjach i konkursach.
 11. Usunięcie Konta Instalatora lub Konta Użytkownika Detalicznego następuje po uprzednim wysłaniu wiadomości e-mail na adres sklep@christmasdecorators.pl, z adresu przypisanego do danego Konta, o tytule „usunięcie konta” i treści zawierającej adres email, login lub id klienta albo zgłoszeniu takiego żądania telefonicznie pod numerem +48 798323445, po uprzedniej weryfikacji tożsamości Klienta.

5.Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.christmasdecorators.pl/sklep, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  • przedmiotu zamówienia,
  • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  • wybranej metody płatności,
  • wybranego sposobu dostawy,
  • czasu dostawy,
 6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 7. Przy Zamówieniu Klient musi:

  • zaakceptować Regulamin i Politykę prywatności,
  • wyrazić zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną faktur elektronicznych.
 8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Wonderful Lighting Sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Złożyłeś zamówienie nr (...)", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej. Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków (Regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6.Dostawa

 1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy zostaną wskazane w momencie składania Zamówienia.
 3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

7.Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty ceny:
  • przelewem na numer konta bankowego 57 1140 1850 0000 4942 0900 1011,
  • płatnością za pośrednictwem płatności internetowych.

8.Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Wonderful Lighting Sp. z o.o., Stryjska, 24, 81-506 Gdynia, biuro@wonderful-co.eu, Telefon: +48 798 323 445) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej https://sklep.christmasdecorators.pl/client-orders.php?display=returns. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

9. Skutki odstąpienia od umowy

  1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy poniesionych podczas składania zamówienia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

  2. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat Wonderful Lighting Sp. z o.o., Stryjska, 24, 81-506 Gdynia , biuro@wonderful-co.eu , Telefon: +48 798 323 445

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

10.Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Wonderful Lighting Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@christmasdecorators.pl. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 3. Wonderful Lighting Sp. z o.o. jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

11.Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów.
 2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Wonderful Lighting Sp. z o.o. ul. Stryjska 24, 80-506, Gdynia, mailowo pod adres sklep@christmasdecorators.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 3. W reklamacji Klient powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

12.Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

 1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wonderful Lighting Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu poprzez opublikowanie nowej treści Regulaminu i poinformowanie o tym fakcie Klientów za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail podany przy rejestracji, w szczególności z powodu:
  • zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • wdrażania przez Wonderful Lighting Sp. z o.o. dobrych praktyk handlowych, w tym konsumenckich,
  • zmian technicznych działania Sklepu internetowego.
IdoSell Trusted Reviews
4.93 / 5.00 71 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2024-05-23
Wszystko OK, polecam!
2024-04-03
Wszystko ok
pixel