Warunki umowy instalatorskiej

Umowa współpracy w zakresie świadczenia usług instalacyjnych i marketingowych

§ 1.
[Strony i Przedmiot Umowy]

 1. Umowa zostaje zawarta na odległość za pomocą środków komunikacji elektronicznej pomiędzy Zleceniodawcą - Spółką WONDERFUL LIGHTING SP. Z O. O. z siedzibą w Gdyni (kod pocztowy 81-5 06), ul. Stryjska 24, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000614792, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługującą się nadanym jej numerem identyfikacji podatkowej (NIP): 9512412176 oraz numerem REGON: 364312163, o kapitale zakładowym 100.000 zł, w całości opłaconym, adres e-mail: kontakt@christmasdecorators.pla Wykonawcą – Instalatorem zarejestrowanym na stronie www.christmasdecorators.pl/sklep, którego szczegółowe dane osobowe zostały podane w trakcie rejestracji. Zleceniodawca i Wykonawca, zwani są dalej także wspólnie Stronami, zaś każdy oddzielnie Stroną. Strony zawierają niniejszą umowę, zwaną dalej Umową, o następującej treści.
 2. Przedmiotem Umowy jest ustalenie zasad:
  • świadczenia przez Wykonawcę na rzecz Zleceniodawcy usług marketingowo - reklamowych związanych z produktami oferowanymi przez Zleceniodawcę oraz
  • wykonywania przez Wykonawcę, na rzecz jego klientów, prac instalacyjnych przy wykorzystaniu produktów Zleceniodawcy.
 3. W ramach wykonywania usługi instalacji produktów Zleceniodawcy, Wykonawca otrzyma od Zleceniodawcy wsparcie marketingowe, m.in.: materiały reklamowe i marketingowe, próbki, logo, wzorce/szablony zawieszek, folderów czy też katalogów reklamowych oznaczonych znakami towarowymi, utworami autorskimi słowno-graficznymi, słownymi, graficznymi lub innymi utworami autorskimi do których prawa autorskie (majątkowe i niemajątkowe) przysługują Zleceniodawcy (zwane dalej: Materiałami Reklamowymi).

§ 2.
[Świadczenie Usług]

 1. Strony zgodnie postanawiają, iż Wykonawca w okresie obowiązywania Umowy:
  • stale będzie świadczyć usługi, o których mowa w §1 ust. 2 lit. a) (zwane dalej: Usługami marketingowymi),
  • przyjmować będzie do wykonania zlecenie na usługi, o których mowa w §1 ust. 2 lit. b), składane przez Klienta, a przekazywane technicznie przez Zleceniodawcę (zwane dalej: Usługami instalacyjnymi). (Usługi marketingowe oraz Usługi instalacyjne zwane łącznie dalej: Usługami).
 2. Wykonawca zobowiązuje się, iż rozpocznie świadczenie Usług począwszy od dnia zawarcia niniejszej Umowy. Informacje o Usługach instalacyjnych przekazywane będą Wykonawcy za pomocą wiadomości e-mail lub SMS, na adres lub numer podane przy rejestracji na stronie www.christmasdecorators.pl/sklep.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Usług marketingowych w ten sposób, że będzie informować osoby trzecie, szczególnie podczas wykonywania usług instalacyjnych lub montażowych, iż współpracuje ze Zleceniodawcą, w tym w szczególności zobowiązuje się posługiwać w kontaktach z osobami trzecimi otrzymanymi Materiałami Reklamowymi, wydanymi mu przez Zleceniodawcę.
 4. Wykonawca jest uprawniony do podejmowania samodzielnych decyzji w zakresie przekazanej Usługi instalacyjnej, w szczególności to Wykonawca będzie podejmował decyzję, czy podjąć się jej realizacji na rzecz Klienta, na jakich warunkach oraz w jakim terminie, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest zawsze działać z zachowaniem należytej dbałości o wizerunek Zleceniodawcy.
 5. W sytuacji, gdyby Wykonawca nie mógł przyjąć z jakichkolwiek przyczyn, zlecenia na Usługi instalacyjne, zobowiązany jest powiadomić o tym Zleceniodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 (słownie: jednego) dnia od momentu przekazania mu przez Zleceniodawcę zlecenia złożonego przez Klienta na te usługi.
 6. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia Usług zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą 
i dochowaniem należytej sumienności i staranności.
 7. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Usług, Strony ustalają, iż pełną odpowiedzialność za powstałe szkody ponosi Wykonawca, z wyjątkiem szkód powstałych bezpośrednio z powodu ewentualnych wad produktów Zleceniodawcy.
 8. Wykonawcy nie przysługuje od Zleceniodawcy zwrot wydatków poniesionych w związku ze świadczeniem Usług.
 9. Wykonawca nie jest uprawniony do przenoszenia praw z niniejszej umowy w całości lub w jej części na osoby trzecie pod rygorem bezskuteczności dla Zleceniodawcy.
 10. Wykonawca zapewnia niezbędne narzędzia na wykonanie Usługi instalacyjnej.
 11. Wyłączona jest jakakolwiek odpowiedzialność Zleceniodawcy za nieprawidłowe wykonanie Usług instalacyjnych przez Wykonawcę na rzecz jego Klientów.

§ 3.
[Wykorzystanie informacji pozyskanych w trakcie świadczenia Usług marketingowych lub Usług instalacyjnych]

 1. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych udostępnionych przez Zleceniodawcę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności, jeżeli znajduje ono zastosowanie, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. W przypadku nie przyjęcia zlecenia, w sytuacji, o której mowa w §2 ust. 5, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszystkich udostępnionych mu danych osobowych Klienta.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania informacji, które uzyska w związku lub przy okazji wykonywania Umowy, bez względu na sposób ich utrwalenia, wyłącznie w okresie obowiązywania Umowy i w celu wykonywania obowiązków wynikających z Umowy. W szczególności Wykonawca nie jest uprawniony do wykorzystywania danych osobowych klientów Zleceniodawcy, ani innych informacji przekazanych mu przez Zleceniodawcę w związku z wykonywaniem Umowy, do:
  • a) oferowania klientom Zleceniodawcy usług instalacji produktów innych podmiotów,
  • b) przekazywania danych klientów Zleceniodawcy jakimkolwiek innym podmiotom, poza biorącymi bezpośrednio udział w świadczeniu Usług, w związku z wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy.

§ 4.
[Upust]

 1. Po zarejestrowaniu się Wykonawcy w sklepie internetowym prowadzonym przez Zleceniodawcę pod adresem https://sklep.christmasdecorators.pljako INSTALATOR oraz zawarciu niniejszej Umowy, przysługuje mu upust na produkty Zleceniodawcy według zasad szczegółowo opisanych w regulaminie dostępnym na stronie sklepu internetowego. Upust udzielony Wykonawcy przez Zleceniodawcę stanowi jego wyłączne i jedyne wynagrodzenie za świadczenie Usług przewidzianych w treści niniejszej Umowy.

§ 5.
[Licencja]

 1. W celu prawidłowego wykonania Umowy, Wykonawca jest uprawniony do posługiwania się oznaczeniami Zleceniodawcy otrzymywanymi w czasie trwania Umowy wskazanymi w §1 ust. 3 (Materiałami Reklamowymi).
 2. Wykonawca zobowiązany jest do wykorzystania przekazanych mu Materiałów Reklamowych wyłącznie w celu należytego wypełnienia zobowiązań wynikających z treści niniejszej Umowy, ze szczególnym uwzględnieniem troski o budowę pozytywnego wizerunku Zleceniodawcy oraz oferowanych przez niego produktów.
 3. Zleceniodawca udziela na rzecz Wykonawcy niewyłącznej, ograniczonej do terytorium Unii Europejskiej oraz Państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nieodpłatnej, ograniczonej okresem obowiązywania niniejszej Umowy, licencji na posługiwanie się Materiałami Reklamowymi wyłącznie w celu i na potrzeby realizacji postanowień niniejszej Umowy.
 4. Na podstawie licencji udzielonej przez Zleceniodawcę na rzecz Wykonawcy, o której mowa jest w § 5 ust. 3 powyżej, Wykonawca jest uprawniony do wykorzystania Materiałów Reklamowych poprzez (pola eksploatacji):
  • umieszczanie ich w publicznie dostępnych lokalach wykorzystywanych przez niego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
  • umieszczanie ich w lokalach użytkowych lub mieszkalnych Klientów, u których zostały wykonane prace instalacyjne przy wykorzystaniu produktów Zleceniodawcy;
  • pozostawianie ich w lokalach użytkowych lub mieszkalnych potencjalnych klientów Wykonawcy w sposób zgodny z prawem oraz przyjętym zasadami współżycia społecznego;
  • pozostawienia ich w częściach wspólnych budynków o przeznaczeniu użytkowym lub mieszkalnym, w sposób zgodny z prawem oraz przyjętym zasadami współżycia społecznego.
  • Udzielenie licencji przez Zleceniodawcę na rzecz Wykonawcy nie prowadzi do ustanowienia Wykonawcy reprezentantem Zleceniodawcy.

§ 6.
[Czas trwania Umowy, wypowiedzenie Umowy]

 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, począwszy od dnia jej zawarcia.
 2. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 3. Zleceniodawca może rozwiązać niniejszą Umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków określonych w Umowie.
 4. Wypowiedzenie Umowy oraz jej rozwiązanie bez wypowiedzenia wymaga co najmniej formy dokumentowej pod rygorem nieważności.
 5. Zobowiązania Wykonawcy trwają aż do momentu upływu okresu wypowiedzenia Umowy lub rozwiązania Umowy przez Zleceniodawcę bez wypowiedzenia.

§ 7.
[Zasady przetwarzania danych osobowych Wykonawcy]

Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Zleceniodawcę na zasadach wynikających z Klauzuli informacyjnej, stanowiącej załącznik do niniejszej Umowy. Wykonawca wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych Klientom, w związku ze składanymi przez Klientów, za pomocą Zleceniodawcy, zleceniami świadczenia Usług instalacyjnych przez Wykonawcę.

§ 8.
[Poufność informacji]

 1. Strony zobowiązują się do traktowania wszelkich informacji udzielanych sobie wzajemnie lub pozyskanych z innych źródeł w związku z realizacją Umowy jako poufnych. Wykonawca zobowiązuje się w stosunku do Zleceniodawcy:
  • a. zachować w tajemnicy, nie ujawniać, nie publikować, nie przekazywać, nie wykorzystywać i nie udostępniać wszelkich informacji o przedsiębiorstwie, transakcjach i klientach Zleceniodawcy, w szczególności:
   • informacji technicznych, technologicznych, w tym dotyczących rozwiązań informatycznych, idei oraz know-how,
   • informacji biznesowych, ekonomicznych, dotyczących planów marketingowych, finansowych, w tym dotyczących kosztów, cen stosowanych marż, upustów, informacji handlowych, prawnych i organizacyjnych, w tym dotyczących personelu oraz informacji operacyjnych (zwanych dalej jako Informacje poufne), niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła;
  • b. chronić Informacje poufne,
  • c. nie wykorzystywać Informacji Poufnych w toku prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
 2. Wykonawca zwróci bezzwłocznie Zleceniodawcy na jego pierwsze pisemne żądanie wszystkie pisemne Informacje poufne otrzymane od tej Strony oraz wszelkie dokumenty, notatki i inne pisane, drukowane lub istniejące w formie fizycznej materiały odnoszące się do Informacji poufnych. Powyższy obowiązek dotyczy także Materiałów Reklamowych.

§9.
[Prawa wykonawcy]

 1. Wykonawca może szybko i efektywnie skontaktować się ze Zleceniodawcą, dzwoniąc pod numer +48 798 323 445.
 2. Zleceniodawca ma prawo poinformowania Wykonawcy o zmianie swojego numeru, poprzez przesłanie nowego numeru na adres e-mail Wykonawcy. Wykonawca może składać reklamacje związane z niniejszą umową pisząc pod adres pocztowy Zleceniodawcy lub na jego adres e-mail. Zleceniodawca udzieli odpowiedzi Wykonawcy na złożoną reklamację, stosując drogę korespondencji, którą reklamacja została złożona, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. Reklamacja będzie rozpatrywana na podstawie postanowień niniejszej Umowy i powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Wykonawca ma prawo w  terminie 14 dni odstąpić od niniejszej Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, poza kosztami:
  • a. zwrotu równowartości upustów, o których mowa w §4 niniejszej Umowy, z których Wykonawca skorzystał przed odstąpienie od Umowy,
  • b. odesłania Zleceniodawcy Materiałów Reklamowych, wydanych Wykonawcy przez Zleceniodawcę, w związku z zawarciem Umowy,
 4. W celu odstąpienia od Umowy Wykonawca może skorzystać z formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać pocztą na adres Zleceniodawcy lub na adres e-mail Zleceniodawcy.
 5. Odstąpienie od Umowy wiąże się z obowiązkiem zwrotu przez Wykonawcę na rzecz Zleceniodawcy równowartości upustów, o których mowa w §4 niniejszej Umowy, z których Wykonawca skorzystał przed odstąpienie od Umowy – zwrot powinien nastąpić przekazem pocztowym na adres pocztowy Zleceniodawcy lub na rachunek wskazany przez Zleceniodawcę, a także z obowiązkiem odesłania Zleceniodawcy Materiałów Reklamowych, wydanych Wykonawcy przez Zleceniodawcę, w terminie maksymalnie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, drogą wybraną przez Wykonawcę.

§ 10.
[Postanowienia końcowe]

 1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności zgodnej woli Stron i zachowania formy dokumentowej.
 2. Ilekroć w niniejszej Umowie mowa o doręczeniach na adres e-mail drugiej Strony, rozumie się przez to adres e-mail podany w komparycji Umowy, a jeśli druga Strona wcześniej poinformowała mailowo lub na piśmie, o zmianie swojego adresu e-mail, rozumie się przez to nowo podany adres e-mail.
 3. Formę dokumentową uważa się za zachowaną przede wszystkim w przypadku skierowania przed obydwie Strony oświadczenia woli na adres e-mail drugiej Strony.
 4. Adresy podane w komparycji Umowy są ich adresami do doręczeń. Jeśli druga Strona wcześniej poinformowała mailowo lub na piśmie, o zmianie swojego adresu do doręczeń, zastosowanie ma nowo podany adres.
 5. Wykonawca oświadcza, że:
  • a. chce otrzymywać faktury w wersji elektronicznej;
  • b. wyraża zgodę na używanie względem mnie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.
 6. Załącznik nr 2 do Umowy stanowi klauzula o przetwarzaniu danych osobowych Wykonawcy przez Zleceniodawcę.
 7. Wykonawca ma prawo, w celu polubownego załatwienia sporu:
  • a. zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu,
  • b. skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR),
  • c. skorzystać z innych dostępnych pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, o których informacje może znaleźć na  www.uokik.gov.pl

Załącznik nr 1
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Adresat WONDERFUL LIGHTING SP. Z O. O. z siedzibą w Gdyni (kod pocztowy 81-506), ul. Stryjska 24, e-mail: kontakt@christmasdecorators.pl
 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o współpracy w zakresie świadczenia usług marketingowych i instalacyjnych
 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 2 do umowy współpracy

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA WYKONAWCY

 1. Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest WONDERFUL LIGHTING SP. Z O.O. z siedzibą w Gdyni (kod pocztowy 81-506), ul. Stryjska 24, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000614792, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługująca się nadanym jej numerem identyfikacji podatkowej (NIP): 9512412176 oraz numerem REGON: 364312163, o kapitale zakładowym 100.000 zł, w całości opłaconym. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • wykonywania zawartej umowy o współpracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  • wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (np. w zakresie rachunkowości lub sprawozdawczości) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO realizacji uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na dochodzeniu przysługujących mu roszczeń lub obrony przed roszczeniami wysuwanymi względem niego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  • Dane osobowe będą przetwarzane do momentu:
   • a. gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonywanie umowy – tak długo jak długo trwa zawarta umowa,
   • b. gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora – do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przy czym Administrator ma prawo odmówić uwzględnienia sprzeciwu, gdy po jego stronie wystąpi ważna podstawa dla dalszego przetwarzania, która przewyższa Twój interes;
    • w każdym przypadku nie dłużej niż do chwili przedawnienia roszczeń jakie w związku z wykonywaniem umowy może zgłosić Administrator lub jakie mogą być zgłoszone przeciwko Administratorowi
    • gdy podstawą przetwarzania danych jest obowiązek nałożony na Administratora – do chwili wygaśnięcia obowiązku, który wynika z przepisów prawa. Dane podawane są dobrowolnie, jednak są niezbędne do wykonywania zawartej umowy o współpracy.
   • Odbiorcami danych mogą być jedynie podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie tych danych w związku ze świadczeniem na swoją rzecz usług (np. obsługi księgowej lub prawnej) oraz osoby zatrudnione u Administratora. Ponadto Twoje dane mogą być udostępniane Klientom, którzy złożyli przez Administratora zamówienie na wyświadczenie przez Ciebie usług na ich rzecz.
   • Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw można zgłosić w dogodny dla siebie sposób, w szczególności przez wysłanie wiadomości na adres e-mail: ___________ lub listownie, pisząc na adres Administratora
   • Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.Podane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu), ani nie będą przekazywane do państw trzecich.
 ❑Zapoznałem się z zasadami przetwarzania moich danych osobowych i w całości je akceptuję.
Zaufane Opinie IdoSell
4.95 / 5.00 60 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2022-12-19
Wszystko sprawnie i fachowo. Gorąco polecam
2021-12-15
Super! Polecam
pixel